Dezbateri publice

Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 09.00-14.00, la sediul Primăriei Crucea din Str. Şoseaua Constanţei, nr. 45.
 • Proiect de hotărâre a Consiliului Local Crucea privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitie “SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA STUPINA SI GALBIORI SI CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA”.
  Anexe:
  - Expunere de motive.
  - Raport de specialitate - Compartiment Contabilitate
  Publicat la: 12.01.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre a Consiliului Local Crucea privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie prin Pogramul National de Dezvoltare Locala „SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA STUPINA SI GALBIORI SI CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA”.
  Anexe:
  - Expunere de motive. - Raport de specialitate - Compartiment Contabilitate
  Publicat la: 12.01.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre a Consiliului Local Crucea privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Crucea a Centrului de îngrijire persoane varstnice din Stupina in anul 2016.
  Anexe:
  - Categorii de cheltuieli finantate din bugetul local
  - Aviz legalitate - Secretar comunã.
  - Expunere de motive.
  - Raport de specialitate - Compartiment Contabilitate
  Publicat la: 12.01.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre a Consiliului Local Crucea privind aprobarea deplasării primarului comunei Crucea, judeţul Constanţa in Republica Bulgaria pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar precum şi aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.
  Anexe:
  - Aviz legalitate - Secretar comunã.
  - Expunere de motive. - Referat - Secretar comunã.
  Publicat la: 12.01.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de Stemă a comunei Crucea, judeţul Constanţa.
  Publicat la: 24.08.2015    Descarcă
 • PROIECT - Hotărârea Consiliului Local Crucea privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere subterană, cu titlu gratuit, in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin Andrei Doru şi Andrei Daniela.
  Publicat la: 23.07.2015    Descarcă
 • Proiect ordine de zi şedinţa ordinară din 29.07.2015
  Cuprins:
  1. Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2015.
   Raportor: viceprimarul comunei Crucea - Butoi Ion.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2015.
   Iniţiator: viceprimarul comunei Crucea - Butoi Ion.
  3. Raport al comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economic-financiare, protecţia mediului şi turism pentru avizarea proiectului de hotărâre.
  4. Expunere de motive la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute de trecere subterană, cu titlu gratuit, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin Andrei Doru si Andrei Daniela.
   Raportor: primarul comunei Crucea - Frigioi Gheorghe
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere subterana, cu titlu gratuit, in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin Andrei Doru si Andrei Daniela.
   Initiator: viceprimarul comunei Crucea - Butoi Ion.
  6. Raportul comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism pentru avizarea proiectului de hotărâre.
  Publicat la: 23.07.2015    Descarcă
 • Proiect ordine de zi şedinţa ordinară din 23.06.2015.
  Cuprins:
  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. Initiator: primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei lunare pentru finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor adulte cu handicap aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Constanta pentru anul 2015.
   Initiator: primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
  3. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvltare Intercomunitara de apa si canalizare” Apa-Canal Constanta “ in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C RAJA S.A Constanta.
   Initiator: primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
  4. Proiect de hotarere privind aprobarea Raportului de evaluare si a Contractului de concesiune a terenului intravilan, cu suprafata de 62 748 m.p, situat in satul Crişan.
   Initiator: primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui mijloc fix – bun mobil, proprietate privata a comunei Crucea.
   Initiator: primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietelor de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe bunuri mobile , proprietate privata a comunei Crucea.
   Initiator: primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
  7. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta.
   Initiator: primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
  8. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar.
   Initiator: primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe
  Publicat la: 12.06.2015    Descarcă
 • RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI privind documentaţia de urbanism în vederea elaborarii P.U.Z.-ului „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN COM.CRUCEA CA TRUP IZOLAT, PARCELA A 527/9, LOT 1, PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE, SERVICE AUTO, HALE DEPOZITARE CEREALE, AMENAJARE PARCARE TIRURI ŞI PLATFORMÃ PENTRU SHOWROOM MAŞINI AGRICOLE”, Comuna Crucea, judeţul Constanţa.
  Publicat la: 30.03.2015    Descarcă
 • Proiect hotărâre privind imputernicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
  Publicat la: 25.03.2015    Descarcă