Proces - Verbal
Astăzi 21 august anul 1882
Sub-semnaţii Inginerul hotarnic Şef al Administraţiei domeniilor şi pădurilor Statului şi Şeful Depozitului de război, în virtutea autorizaţiei ce avem de la numita Administraţie a aplica legea pentru regularea proprietăţii imobiliare în Dobrogea, în ce priveşte delimitarea pământurilor cuvenite locuitorilor de cele ale Statului, întrunindu-se în Comisie cu D-nu Fazie Arif, Primar al comunei Taşpunar din Plasa Medgdia, judeţul Constanţa:
Având în vedere Articolele 17 până la 27 inclusiv din legea de mai sus;
Având în vedere procesul-verbal de la 8 Iulie a.c. şi tabela litera A, relative la căt. Băltăgeşti din această comună, trimise de Comisia centrală din Bucureşti instituită pentru verificarea titlurilor de posesiune imobiliară din Dobrogea, care proces-verbal cu tabela se anexează la acest proces-verbal;
Şi în puterea facultăţii de apreciere ce ni s-a lăsat pentru fixarea cuantumurilor nedeterminate de lege şi a localităţilor în delimitarea locurilor cuvenite locuitorilor;
Am format următoarea tabelă pentru pământurile cuvenite locuitorilor din cătunul Băltăgeşti:

- Destinaţia - Hectare m.p.
Pentru vatra satului la 22 locuitori după tabela A, câte 2.000 m.p. pentru casă, grădină, uliţe şi cimitir 4 4.000
Pentru locul de şcoală şi geamie 0 4.000
Pentru islaz la 22 locuitori câte 1 ha 22
Se face vatra satului împreună cu islazul 26 8.000
Una porţiune de pământ pentru plantaţie pentru 22 locuinţe câte 1 hectar 22 -
Pământ de cultură pe seama şcolii 10 -
Pământ de cultură cuvenit la 12 locuitori după tabela A 594 528
Suma 652 8.528

La această sumă se va adăuga de inginerul topograf la măsurătoare diferenţa cuvenită pentru drumurile comunale şi vicinale ce trec prin pământul de cultură, pentru părţile neproductive, dacă vor fi, care se vor arăta în actul de delimitare, şi pentru cimitirul părăsit, asemenea dacă va fi în pământul delimitat pe seama locuitorilor. Lacurile şi bălţile se rezervă pe seama statului, locuitorii având dreptul la adăpare.
Decidem:
Se vor măsura şi delimita după cifrele de mai sus indicate pentru cătunul Băltăgeşti,
Vatra, unde se află situată, rezervându-se pământ disponibil pe marginea ei dinspre Sud spre Vest şi
Islazul, - a cărui destinaţie nu se poate schimba în nici un caz şi sub nici un motiv, - în partea dinspre vatra actuală şi împrejur cu rezerva pe seama statului.
Porţiunea de pământ pentru plantaţie pe sub poalele muntelui.
Pământul de cultură cuvenit locuitorilor cuprinşi în tabela A se va măsura şi se va delimita din marginea dinspre apus a satului linia în Valea Băltăgeşti, sub poalele muntelui Alah-Bair, şi pe sub poalele muntelui în dreapta, pe hotarul lor, cum posedă dinspre Saragea, Kior-cisme, Taşpunar, Boasgik până la întâlnirea cu rezerva de mai jos.
Pământul liber ce va rămânea pe seama Statului se va delimita din marginea vetrei, Valea dinspre apus de sat, partea dinspre Boasgik, Kali-Kioi, Erchesek, Satiş-chioi.
D. Şef al Secţiunii topografice din Depozitul de război va însărcina pe inginerul topograf respectic cu măsurătoarea şi delimitarea pământurilor indicate mai sus.
D. inginer topograf măsurând şi delimitând pe seama locuitorilor pământul ce li se cuvine, cum s-a arătat mai sus, în prezenţa Primarului comunei va pune pietre la toate punctele de hotare şi va face movile deasupra în diametru de trei metri, iar pe liniile dintre puncte va face movile intermediare în diametru de doi metri şi în distanţe până la cinci sute de metri cel mult una de alta.
Menţinerea şi conservarea pietrelor ce se vor pune de inginerul topograf şi movilelor de hotare ce se vor face este în sarcina Primarului comunei fiind responsabil de orice schimbare sau deteriorare.
D. inginer topograf va încheia act de măsurătoare şi de delimitare în care va arăta numirea punctelor ce s-au determinat a servi de hotare, direcţiile liniilor dintre ele şi lungimea acestor linii în metri, măsurată pe suprafaţa pământului.
Actul de măsurătoare şi de delimitare încheiat de inginerul topograf va fi în trei exemplare. Aceste acte de măsurare şi delimitare se vor verifica de Şeful Secţiunii topografice, şi aprobându-se de şeful Depozitului de război se va anexa câte unul la acest proces-verbal, care s-a încheiat asemenea în trei exemplare, şi din care un exemplar având în anexă procesul verbal al Comisiei centrale cu tabela lit. A, actul de delimitare şi una schiţă de plan pe pânză de calc, subsemnată de inginerul topograf, se va depune la Primăria locală prin D. Prefect al judeţului. Alt exemplar după acest proces-verbal însoţit de actul de delimitare şi de una schiţă de plan se va depune la prefectura judeţului în conservare, şi al treilea exemplar se va trimite Administraţiei domeniilor şi pădurilor Statului, de către Şeful Depozitului de război.

Inginerul hotarnic şef
Al Administr. domen. şi pădur. Statului

Şeful Depozitului de război

Primarul Comunei