Situaţia lucrărilor de investiţii în unitatea administrativ-teritorială CRUCEA

Lucrări de investiţii finalizate

Lucrări de investiţii finalizate în perioada 2009-2010

Denumirea lucrării Denumirea executantului Valoarea investiţiei Durata realizării investiţiei
Reabilitare Cămin Cultural GĂLBIORI S.C. MALCONS.COM S.R.L. 593.459,71 lei 3 luni

Lucrări de investiţii în curs de finalizare

Lucrări de investiţii în curs de finalizare în perioada 2012-2013

Denumirea lucrării Denumirea executantului Valoarea investiţiei Durata realizării investiţiei
1. Asfaltarea drumurilor în localităţile CRUCEA şi STUPINA
2. Înfiinţarea şi dotarea Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice
S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. in asociere cu S.C. ALEX BUILDING S.R.L. 8.277.242 lei 10 luni
Reabilitare biserică sat BĂLTĂGEŞTI S.C. TINEL CRISTI S.R.L. 425.282,43 lei -
Modernizare şi reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea BĂLTĂGEŞTI S.C. CERNA S.R.L. 1.639.217,26 lei 36 luni
1. Alimentare cu apă potabilă în localităţile STUPINA si GĂLBIORI
2. Canalizare menajeră în localitatea CRUCEA
S.C. UTILTRANS S.A. 3.676.000 lei 36 luni

Lucrări de investiţii în curs de finalizare în anul 2011

Nu există lucrări.

Modernizarea administraţiei publice a judeţului Constanţa

Fondul Social European

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

Guvernul României

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Modernizarea administraţiei publice a judeţului Constanţa — Reţea judeţeană de modernizatori

Termeni de Referinţă

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „ Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007—2013 ”, Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.3.

Solicitant — Instituţia Prefectului—Judeţul Constanţa

Parteneri — Consiliile locale Crucea, Istria, Limanu, Ostrov, Topraisar, Valu Lui Traian

Obiectiv — Îmbunătăţirea durabilă a administraţiei publice locale din judeţul Constanţa, ca factor decisiv al competitivităţii economice şi al reprezentativităţii regiunii, prin creşterea eficienţei procesului administrativ din mediul rural, în beneficiul socio-economic al locuitorilor judeţului.

Scop — Eliminarea decalajelor de reformare a administraţiei publice locale din mediul rural faţă de mediul urban al judeţului Constanţa, în vederea obţinerii unui ritm unitar şi uniform al acestui proces de transformare, prin crearea unei reţele intrajudeţene, deservită de un nucleu de 33 de specialişti, şi prin promovarea în teritoriu a instrumentelor de implementare eficientă a noţiunilor şi metodelor de lucru specifice, moderne, conform cerinţelor europene şi de eficienţă economică.

Grup ţintă — un nucleu de 33 de specialişti, vizat în mod direct de toate activităţile şi rezultatele de proiect format din:

  • 10 membri ai Grupului Judeţean de modernizatori; sunt reprezentate Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Direcţia Judeţeană de Statistică şi Instituţia Prefectului—Judeţul Constanţa.
  • factori de decizie şi de execuţie ai celor 6 comune pilot, respectiv câte 3 funcţionari publici cu atribuţii privind reforma administraţiei publice şi integrare europeană, corespunzător fiecărei primării pilot, rezultând un număr de 18 persoane;
  • 5 funcţionari publici din cadrul Instituţiei Prefectului—Judeţul Constanţa, corespunzător fiecărui departament din structura acesteia.
Activităţi care definesc obiectivul proiectului
  • Constituirea şi organizarea reţelei intrajudeţene de modernizatori.
  • Organizarea şi desfăşurarea training-ului pentru 33 funcţionari publici care vor constitui nucleul de specialişti în implementarea reformei administrative, la nivelul judeţului Constanţa.
  • Organizarea şi desfăşurarea campaniei de promovare a necesităţii reformării administraţiei publice şi de informare asupra mecanismelor, procedurilor şi instrumentelor specifice, la nivelul celor 58 de primării din mediul rural al judeţului.
  • Realizarea planificărilor strategice de implementare a reformei pentru fiecare din cele 6 primării pilot.
  • Evaluarea proiectului şi stabilirea activităţilor viitoare ale reţelei de modernizatori constituite prin proiect.

Termen de finalizare a proiectului — decembrie 2010.
Bugetul total al proiectului — 624.322 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă FSE — 500.968,75 lei reprezentând 85% din bugetul total eligibil.
Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului — 88.406,25 lei reprezentând 15% din bugetul total eligibil.

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSTITUŢIA PREFECTULUI — JUDEŢUL CONSTANŢA