ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA COMUNEI
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Anexa nr.16A Operator de date cu
caracter personal:
nr. 636 din 26.06.2014

PUBLICAŢIE EXPIRATĂ


Astăzi 26.06.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GRIJUC MIHAIL-CRISTIAN , în vârstă de 37 ani, cu domiciliul in localitatea OLTENI , judeţul/sectorul CONSTANTA şi a d-nei (d-rei) STANCU IONELA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în localitatea CIRESU , judeţul/sectorul BRAILA .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
BUTOI TUDORIŢA