ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA COMUNEI
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Anexa nr.16A Operator de date cu
caracter personal:
nr. 577 din 16.04.2014

PUBLICAŢIE EXPIRATĂ


Astăzi 16.04.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DRAGAN FLORIN-BOGDAN , în vârstă de 28 ani, cu domiciliul in localitatea STUPINA , judeţul/sectorul CONSTANTA şi a d-nei (d-rei) SAVA ANAMARIA (numele şi prenumele), în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în localitatea STUPINA , judeţul/sectorul CONSTANTA .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
BUTOI TUDORIŢA