Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice - Stupina

Procedura de admitere/ieşire - Cap.3

Cap.3. Modalitatea procedurală de admitere/ieşire în/din Centru

Art.3.

(1) Documentele menţionate la art.1 din prezenta procedură se vor depune la sediul Centrului de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice de către solicitant / familia acestuia / reprezentantul legal.

(2) Serviciile sociale de îngrijire în centru sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale.

Art.4.

(1) Cererile depuse împreună cu actele necesare, vor fi analizate de către o comisie constituită la nivelul Centrului -Comisia de Admitere/Ieşire in/din Centrul de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia este formată din trei membrii titulari.

(3) Membrii Comisiei sunt numiţi prin Hotararea Consiliului Local Crucea.

(4) Comisia va verifica şi analiza dosarul în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sau în regim de urgenţă (5 zile lucrătoare) în situatiile în care se impune acest lucru.

Art.5.

(1) Şedinţele Comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal.

(2) La şedinţele Comisiei pot participa, cu acordul majorităţii membrilor comisiei, persoanele vârstnice solicitante de îngrijire în centru, asistenţii sociali ale căror cazuri sunt discutate, specialişti cooptaţi sau orice alte persoane care pot formula un punct de vedere argumentat, util şi pertinent cererii care se analizează.

(3) Prin grija secretarului Comisiei se va consemna în procesul verbal al şedinţei prezenta persoanelor participante şi punctele lor de vedere, urmate de semnăturile persoanelor participante.

(4) Punctele de vedere consemnate ale persoanelor participante prevăzute în alin.(2) are valoare consultativă pentru membrii comisiei.

(5) Propunerile Comisiei se formulează în urma votului majorităţii membrilor din componenţa ei, cu motivarea opiniei divergente.

Art.6.

(1) Pe baza propunerilor Comisiei se vor emite dispoziţiile de primar pentru aprobarea, respingerea sau încetarea dreptului la servicii sociale privind îngrijirea în centru

(2) In baza dispoziției de internare, se incheie contractul de servicii intre Centru şi persoana vârstnică beneficiară sau reprezentantul / susținătorul său legal.

(3) Persoanele varstnice beneficiaza de servicii în baza Planului individualizat de asistenta şi ingrijire (PIAI) intocmit de o echipa multidisplinară.

(4) Planul individualizat de asistenta şi ingrijire va fi reactualizat periodic, functie de evolutia socio-medicala şi nevoile persoanei beneficiare.
La externare, evaluarea completa a starii de sanatate a persoanei varstnice va fi inregistrată în foaia de iesire de catre medicul curant; o copie a acesteia va fi inmânată persoanei varstnice sau reprezentantului / susținătorului său legal pentru prezentarea la medicul de familie de la noul domiciliu.

(5) Pe baza propunerilor Comisiei se vor emite de către primar dispoziții de încetare a dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin.

(6) Constituie motive de suspendare a dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin orice situaţie în care beneficiarii lipsesc din cămin o perioadă mai mare de 30 zile consecutive.
În acest caz, contribuţia de intretinere se recalculeaza, scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situatiile în care contribuţia lunara de intretinere, stabilita ca obligatie de plata, este egala cu costul lunar de intretinere.

(7) Constituie motive de încetare a dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin următoarele:

 1. suspendarea serviciilor sociale pe o perioada mai mare de 3 luni consecutive;
 2. refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant ;
 3. acordul partilor privind încetarea contractului;
 4. nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioara al Centrului de Ingrijire i pentru Persoane Vârstnice
 5. retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii Centrului de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice;
 6. limitarea domeniului de activitate pentru care Centrul de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice a fost acreditat, în masura în care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale; Art 12. Ord 73/2005-model contract;
 7. schimbarea obiectului de activitate al Centrului de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice în masura în care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale ;
 8. expirarea duratei pentru care a fost stabilita internarea temporara ;
 9. forta majora, dacă este invocata((cataclisme naturale, aparitia unui focar de infectie epidemica etc.);
 10. decesul beneficiarului;
 11. orice situatie în care contractul de acordare servicii de îngrijire înceteaza sau este reziliat.

Externarea/transferul din Centru se va face numai:

 1. din ratiuni de ordin medical (agravarea starii de sanatate a beneficiarului);
 2. la dorinta beneficiarului sau la cererea familiei care-i asigura în continuare intretinerea;
 3. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalti beneficiari;
 4. pentru comportamente care prejudiciaza sau deranjeaza rutinele zilnice ale activitaţilor Centrului;
 5. în cazul în care cerintele de reabilitare ale beneficiarului depasesc posibilitatile de servicii ale Centrului;
 6. în cazul nefericit în care starea de sanatate a beneficiarului se deterioreaza, prin dobândirea unei boli care îi face incompatibila sederea într-un asemenea tip de colectivitate, acesta va fi externat.

Art.7. Preşedintele Comisiei va comunica solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, dispoziţia prevăzută la articolul 6(1).