Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice - Stupina

Procedura de admitere/ieşire - Cap.4

Cap.4. Contribuţia persoanelor vârstnice sau a susţinătorilor legali ai acestora

Art.8. Persoanele varstnice ingrijite în Centrul de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice, care realizeaza venituri proprii din pensii de orice natura, indiferent de fondurile din care se platesc acestea, din indemnizatii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la plata contribuţiei lunare de intretinere care nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere stabilit de Consiliul Local al comunei Crucea prin hotărâre.

Art.9. La calculul veniturilor realizate de persoana varstnica ingrijita nu se iau în considerare drepturile banesti care se suspenda pe perioada de ingrijire în camin.

Art.10. Modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere este următoarea:

 1. Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în camin datoreaza contribuţia lunara de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a depasi costul mediu lunar de întreţinere aprobat prin HCL al Comunei Crucea, judetul Constanta.
 2. În situatia în care veniturile persoanelor asistate nu acopera valoarea contribuţiei de întreţinere, diferenta pâna la concurenta valorii integrale se va plati de catre susţinatorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în camin,în urmatoarea ordine de obligare la plata:
  1. soţul pentru soţie sau, dupa caz, soţia pentru soţ;
  2. copiii pentru parinţi;
  3. parinţii pentru copii;
  4. orice persoana care are calitate de susţinator legal - dacă realizeaza venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei; cuantumul prevazut se indexeaza prin hotarâre a Guvernului, în functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior;

Art.11. Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la art.10 lit. a) se acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie.

Art.12. Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată.

Art.13. În cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit Art.10 alin.b), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a întreţinerii persoanei vârstnice îngrijite, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită la alin.b), până la completarea integrală a nivelului contribuţiei de întreţinere; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligaţi la plată, contribuţia de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele respective.

Art.14. În cazul în care obligatia de plata a contribuţiei de intretinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi platita şi numai de catre una dintre acestea care isi asuma această obligatie.

Art.15. Daca persoana ingrijita în centru şi susţinatorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile lunare de intretinere ale persoanei îngrijite se suporta din bugetul Consiliului Local al Comunei Cerucea, judetul Constanta.

Art.16. În cazul în care persoanele varstnice lipsesc din camin pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia de intretinere se recalculeaza, scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective numai pentru situatiile în care contribuţia lunara de întreţinere, stabilita ca obligatie de plata, este egala cu costul mediu lunar de întreţinere.

Art.17. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere stabilită în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se asumă printr-un angajament de plată scris, semnat de către persoana vârstnică/reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Art.18. Dupa stabilirea persoanelor obligate la plata şi a cuantumului sumelor ce le revin de platit se intocmeste angajamentul de plata pentru fiecare dintre acestea, cu mentionarea sumelor datorate, data şi locul unde urmează să se facă plata.

Art.19.

(1) Angajamentul de plata constituie titlu executoriu şi se întocmeşte prealabil internării în centru, în cazul în care internarea este solicitată de persoana obligată la plata contribuţiei.

(2) Angajamentul de plată se încheie în toate cazurile înaintea încheierii contractului de furnizare servicii prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

Art.20. Angajamentul de plata se intocmeste în trei exemplare: un exemplar ramane la dosarul persoanei vârstnice ingrijite, un exemplar se transmite persoanei obligate la plata contribuţiei de intretinere, iar cel de-al treilea exemplar rămâne Centrul de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice, care urmareste plata contribuţiei de intretinere.

Art.21. contribuţia de intretinere se stabileste/recalculează prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Crucea şi se consemneaza în angajamentul de plata semnat de persoana care se obligă să facă plata.

Art.22. Centrul de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice este obligat să informeze persoanele cu care a incheiat angajamentul de plată ori de cate ori intervin modificări, în condiţiile majorării costului lunar de intreţinere sau ale veniturilor persoanelor îngrijite, pe baza cărora se recalculează cuantumul contribuţiei lunare de intreţinere.

Art.23. Persoanele asistate sunt scutite de la plata contribuţiei, în următoarele situaţii:

 • în cazul în care beneficiarul se afla în familie pe o perioada care depaşeşte 30 de zile calendaristice consecutive ;
 • pe perioada în care persoana vârstnica se afla la tratament într-o statiune balneo-climaterica şi prezinta documente justificative în acest sens, pe care le depune la Compartimentul financiar-contabilitate.